Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő
 • Adatkezelő: Tiszatáj-Gömör Kft.
 • Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
 • Adószám: 24275800241
 • Cégjegyzékszám: 01 09 999305
 • Emai: tokjogyumolcs@gmail.com
 • Telefon: +36 70 370 5820
Adatfeldolgozó
 • Cégnév: Tárhelypark Kft.
 • Székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em.
 • Kapcsolat +36 1 700 4140

Az Adatkezelőelkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akikjelen honlapot meglátogatják. Ez a tájékoztató elsősorban azon személyeknekszól, akik a látogatás alkalmával személyes adatokat adnak meg valamelyböngészési folyamatsorán. Az irányelvekben nem említett adatvédelmi kérdésekbena Vonatkozó Jogszabályokban írt általános adatvédelmi rendelkezések azirányadók.

A honlap felhasználójaa jelentájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló jogifeltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nemfogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni éssemmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Tájékoztatunk, hogypusztán az oldalböngészése során nem kerülnek személyes adataid a birtokunkba,technológiailag tiltjuk IP címed harmadik fél által történő személyedhezköthetőségét. Személyes adatokat kizárólag a te beleegyezéseddel, kizárólag azalábbiakban felsorolt feltételek betartása mellett gyűjtünk.

Böngészősütik(cookie-k) kezelése

A weboldal böngészésesorán technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában,melyek tartalmazzák a látogatás időpontját, a meglátogatott oldal URL-jét),melyek személyes azonosításra nem alkalmazhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén úgynevezett sütikformájában(cookie).

A sütik a felhasználószemélyének azonosítására nem alkalmasak, azokból a felhasználóra vonatkozóanszemélyes adat nem következtethető.

A tanulommagamtanfolyam.huweboldal megfelelő működéséhez, illetve a felhasználói élmény érdekében aböngésződben a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyosfunkciók működésképtelenek.

Használatban lévőlévőböngésző sütik (cookie-k)

A tokjogyumolcs.huweboldal böngésző sütije;

Google Analyticsböngésző sütije (anonim IP technológia: IP címedet sem mi, sem a Google nemlátja);

Közösségi oldalakböngésző sütijei(Facebook, Google, Twitter, Pinterest).

Böngésző sütik(cookie-k)lejárata

A tokjogyumolcs.huweboldal böngésző sütije 12 hónap időtartamig, a Google Analytics böngészősütije pedig

14 hónap időtartamigtárolódik. Ezen böngészősütiket bármikor lehetőséged van törölni. A közösségioldalak böngészősütijei a munkamenet lejártakor törlődnek.

Böngésző sütik(cookie-k)törlése

A sütiket aböngésződben törölheted.

Google Chrome böngészőesetén kattints az URL cím melletti Biztonságos feliratra, majd a Cookie-khivatkozásra! Az előugró ablakon ki tudod választani a törlendő cookie-t.

Firefox böngészőesetén kattints a zöld lakatra az URL cím mellett, majd a felugró ablakban aweboldal neve melletti jobbra mutató nyílra! Ezt követően válaszd a Továbbitudnivalók hivatkozást,majd a Sütik megtekintése gombot! Az előugró ablakon kitudod választani a törlendő cookie-t.

Személyes adatokkezelése

Az adatgyűjtésmegvalósulása

A kapcsolati űrlapokonkért személyes adataidat önkéntes döntésed alapján adhatod meg. A kapcsolatiűrlapok alján található “Hozzájárulok az adataim kezeléséhez az Adatkezelési tájékoztatóbanfoglaltaknak megfelelően.” szöveg bal oldalán található jelölőnégyzetbejelölésével kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából azAdatkezelő az általad megadott személyes adatokat felhasználja.

Az adatkezelés célja,jogalapja

Személyes adataid akapcsolat felvételcéljából kerülnek bekérésre.

Amennyiben személyesadataidat megadtad, úgy annak törlését bármikor kérheted elektronikusan vagypostai úton, a fent megadott elérhetőségek bármelyikén.

Az adatkezelésjogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. tv.(Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintettönkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett felhasználó az egyesadatkezelések tekintetében a weboldalon történő űrlap kitöltéssel, illetve akérdéses adatok önkéntesrendelkezésre bocsátásával adja meg.

Az oldalon gyűjtöttszemélyes adatok köre
 • vezetéknév,     keresztnév;
 • e-mail     cím;

Adatkezelő kötelezimagát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű megvalósulástól eltérőcélokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelőenkezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljánakszempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

A megadott személyesadatokat, azok valódiságát nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéértkizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelésidőtartama

Az adatokat azérintett kérésére történőtörlésig tároljuk.

Az adatkezelő személye

Adataidat az oldaltulajdonos,mint Adatkezelő kezeli.

Az adatok biztonsága

Adatkezelő mindentmegtesz a megadott személyes adatok biztonságáért. A megadott személyesadatokat a weboldaltárhely szolgáltatójának, mint Adatkezelőnek (TárhelyparkKft.. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em., +36 1 700 4140) biztonságosszerverein tároljuk.

Az adatokatmegismerőszemélyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A megadott személyesadataidat kizárólag az Adatkezelő látja, azokat harmadik személynek semmilyenesetben nem bocsátjuk rendelkezésére.

Hova fordulhatokjogorvoslatért?

Az érintett azInfotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróságelőtt érvényesítheti jogait (Info törvény 22. §), továbbá Nemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébetfasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatbanfelmerült panasza esetén.

Hírlevél

Adatkezelő
 • Adatkezelő:     Tiszatáj-Gömör Kft.
 • Cím: 1034     Budapest, Bécsi út 126-128.
 • Adószám:     24275800241
 • Cégjegyzékszám:        01 09 999305
 • Emai: tokjogyumolcs@gmail.com
 • Telefon:     +36 70 370 5820
Adatfeldolgozó
 • Cégnév:     The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp
 • Székhely:     Atlanta, Georgia, Egyesült Államok
 • Kapcsolat https://mailchimp.com/contact/
Az adatgyűjtésmegvalósulása

A hírlevélfeliratkozási űrlapon kért személyes adataidat önkéntes döntésed alapjánadhatod meg. Az űrlap alján található “Hozzájárulok a hírlevélre valófeliratkozáshoz az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.”szöveg bal oldalán található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezettenhozzájárulsz ahhoz, hogy hírlevél küldés céljából az Adatkezelő az általadmegadott személyes adatokat felhasználja.

Az adatkezelés célja,jogalapja

Személyes adataid ahírlevél küldése céljából kerülnek bekérésre.

Amennyiben személyesadataidat megadtad,úgy annak törlését bármikor kérheted elektronikusan vagypostai úton, a fent megadott elérhetőségek bármelyikén. A hírlevélről bármikor leiratkozhatsz.

Az adatkezelésjogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. tv.(Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintettönkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett felhasználó az egyesadatkezelések tekintetében a weboldalon történő űrlap kitöltéssel, illetve akérdéses adatok önkéntesrendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hírlevelezés céljábólgyűjtött személyes adatok köre

·        vezetéknév,keresztnév;

·        e-mailcím;

Adatkezelő kötelezimagát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű megvalósulástól eltérőcélokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelőenkezeli azokat,továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljánakszempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

A megadott személyesadatokat, azok valódiságát nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéértkizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelésidőtartama

Az adatkezelő és ahírlevél küldőszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy azérintettnek a hírlevél küldő szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tartaz adatkezelés.

Az adatkezelő személye

Adataidat azoldaltulajdonos, mint Adatkezelő kezeli.

Az adatok biztonsága

Adatkezelő mindentmegtesz a megadott személyes adatok biztonságáért. A megadott személyesadatokat a hírlevél küldő rendszerének,mint Adatkezelőnek (Mailchimp)biztonságos szerverein tárolják.

Az adatokat megismerőszemélyekköre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A megadott személyesadataidat kizárólag az Adatkezelő látja, azokat harmadik személynek semmilyenesetben nem bocsátjuk rendelkezésére.

Fogalmak

2011. évi CXII.törvény 3. § alapján

érintett: bármelymeghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagyközvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettelkapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamintegy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagyszociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, azérintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat: a faji eredetre, anemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagypártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, azérdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó

személyes adat: az egészségiállapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyiszemélyes adat;

bűnügyi személyesadat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy abüntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve abűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtásszervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint abüntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: azállami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározottegyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységérevonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, aszemélyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzítettinformáció vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagygyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezetifelépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére iskiterjedőértékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozójogszabályokra,valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozóadat;

közérdekből nyilvánosadat: a közérdekű adatfogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelyneknyilvánosságra hozatalát,megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvényközérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintettakaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelőtájékoztatásonalapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyesadatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez;

tiltakozás: az érintettnyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és azadatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetesvagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének céljátmeghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozódöntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízottadatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazotteljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletekösszessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,rendszerezése,tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,továbbítása,nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok továbbifelhasználásának megakadályozása,fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagytenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározottharmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságrahozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlennététele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adatazonosítójelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adatazonosítójelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időretörténő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokattartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelésiműveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletekvégrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint azalkalmazáshelyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetesvagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabályrendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatotellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekűadatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az aközfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé azadatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egynyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadikszemély: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos azérintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; EGT-állam: az EurópaiUnió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban részesmás állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió éstagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban nemrészes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai GazdaságiTérségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállástélvez; harmadik ország: minden olyan állam,amely nem EGT-állam.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelőkötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályosjogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

• 2001. évi CVIII.törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban:elektronikus kereskedelmi törvény).

• 2008. évi XLVIII.törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyeskorlátairól (a továbbiakban:gazdasági reklámtörvény).

• 2011. évi CXII.törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Ajogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.